top of page

תיקון 190 וקופות גמל בניהול אישי IRA

הוראות תיקון 190 הן למעשה סדרה של עדכונים מהותיים שמטרתם בעיקר לתקן סוג של עוול שנעשה למוצר הגמל החל מחודש ינואר 2008. 


התיקון מאפשר לגמלאי/ית ליהנות מקופת גמל כאפיק השקעה בשוק ההון, ליהנות מנזילות מלאה של הכסף שנחסך בה וממשיכתו בצורה קלה ונוחה.

מהם היתרונות של תיקון 190?

קופות גמל נהנות ממספר יתרונות בולטים על פני האלטרנטיבות האחרות בשוק:
1. מיסוי
2. עלויות
3. יתרונות השקעה
4. יתרונות משפטיים של הקמת יישות משפטית נפרדת

הנכסים בקופות גמל נהנים מפטור מלא על רווחי הון. כלומר, רווחים הנצברים בקופה מתקבולי דיבידנד, או תקבולים מאגרות חוב (קופונים) או ממכירת נייר ערך ברווח, הם אינם משלמים מס רווחי הון. לדחיית המס למועד משיכת קופת הגמל יש השפעה משמעותית על התשואה המצטברת בקופה לאורך השנים. בנוסף, בעת משיכת הכסף מהקופה ישולם מס בשיעור של 15% בלבד על הרווחים שנצברו בקופה.

במסגרת תיקון 190, ניתן למשוך את כספי קופת הגמל בשתי דרכים:


א. קצבה חודשית פטורה ממס – החל מגיל 60
ב. משיכה הונית – בכפוף לעמידה בשני תנאים: החל מגיל 60 וקבלת קצבת פנסיה מינימלית

כמו כן, כאשר העמית הולך לעולמו:
לפני גיל 75 – היורשים יכולים למשוך את הכסף בקופת הגמל ללא מס, גם לא על הרווחים.
מעל גיל 75 – היורשים ימשכו את הכסף לאחר תשלום מס של 15% על הרווחים. למעשה מתייחסים לכסף בקופה כאילו העמית משך אותם יום לפני פטירתו. בנוסף, אם יורש ירצו למשוך את הכסף כקצבה חודשית, לא קיימת חובת תשלום מס.

קופות גמל בניהול אישי IRA הן אלטרנטיבה לאנשים המעוניינים לנהל בעצמם את השקעת כספי החסכון הפנסיוני שלהם. בחו”ל, מכונה Individual Retirement Account) IRA). שירות זה מאפשר לחוסך מצד אחד להנות מהטבות המס על הפקדות כסף לקופות גמל ו/או קרנות השתלמות, ומצד שני לשלוט על אופן השקעת הכספים, אם באופן אישי או באמצעות מנהל תיקים שפועל ע”פ הנחיות החוסך. במקרים רבים, מאפשר לחסוך באופן יחסי חלק מדמי הניהול.

יתרונות בניהול אישי: שליטה בניהול הכספים, יכולת התאמת רמת הסיכון למועד הצפוי למשיכת הכספים, יכולת ניהול תיק ההשקעות בהתאם לתפיסת השקעות אישית או אידיאולוגיה אישית בהשקעה (למשל Impact Investments), הורדת דמי הניהול לעומת ברירת המחדל של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.
כמו כן זה יכול לעניין משקיעים אקטיביסטים המעוניינים להשתתף באסיפות בעלי מניות או מחזיקי אג”ח של החברות בהן הם מושקעים, או בהצבעות שלהם, ולא להותיר לגופים המוסדיים לעשות זאת בשבילם.

מה הקושי בניהול אישי? אנשים בעלי חוסר ידע או מקצועיות בהשקעה, יכולים להשקיע בהשקעות בסיכון גבוה מבלי להיות מודעים לכך (חוסר בפיזור ההשקעות, הגדלת הסיכון בתיק מעבר לרמה הרצויה וכו’).
מצד שני, ניתן לקחת מנהל תיקים חיצוני אשר ינהל עבור הלקוח את החיסכון הפנסיוני או קרן ההשתלמות, לפי מדיניות השקעות המוגדרת מראש (בצורה דומה לתיק השקעות מנוהל). בשיטה זו מאפשרת לרב לא רק חיסכון בדמי ניהול, אלא גם מאפשרת לרב ללקוח לנהל את כספיו בצורה יותר מתאימה לדרישותיו.
אילו מגבלות קיימות בניהול אישי? ישנם נכסים מסוימים שקופות אישיות אינם יכולות להשקיע בהם. ניתן לקנות רק ניירות ערך סחירים דרך הבורסות ולא מחוץ להן. לא ניתן על כן לקנות נדל”ן מניב להשכרה, או להשקיע בחברות פרטיות. שינן מגבלות בקניית אופציות, ולא ניתן לבצע מכירה בחסר (short). לא ניתן להשקיע יותר מ-10% בחברה אחת. כמו כן לא ניתן להשקיע במוצרים מובנים.

כיצד זה מתבצע? ישנם מספר גופים אשר מאפשרים שירותי ניהול אישי של קופות גמל וקרנות השתלמות. נשמח לעמוד לרשותכם על מנת להציג ולהשוות את האלטרנטיבות השונות.

bottom of page