top of page

השקעות אלטרנטיביות וקרנות גידור

בניית תיק אלטרנטיבי בקרנות השקעה דורשת תכנון ועקביות ביצוע לאורך שנים, כשהמפתח הוא הבנה של תהליך העבודה בקרנות ותזרים המזומנים.

חלק ניכר מההשקעות האלטרנטיביות (קרנות השקעה, חוב, נדל”ן וכו’) אינם נזילים והם בעלי אופק השקעה ארוך. במרבית קרנות ההשקעה יהיו החזרים לאורך שנות ההשקעה אך אין למשקיע יכולת “להנזיל” את השקעתו במועד המתאים לו. לכן, השקעות אלו מתאימות ללקוחות בעלי טווח השקעות ארוך. לכן, מרבית ההשקעות בקרנות אלו מיועדות למשקיעים כשירים, בעלי הון נזיל של למעלה מ-12 מיליון ₪, אשר התנסו במגוון אפיקי השקעה המוצעים בשוק ההון.

קרנות גידור מהוות אפיק השקעה ייחודי, אשר איננו דומה לאפיקי ההשקעה הרגילים. השקעות אלו יכולות לעזור לנו להקטין את הקורלציה לשוק ההון ולכן הן מאפשרות לעיתים להשיג תשואות חיוביות גם בשנים רעות בשוק ההון.

אם זאת, במרבית ההשקעות האלטרנטיביות, המשקיעים מאבדים חלק מהגמישות ההשקעתית שלהם, כלומר הם אינם יכולים להעביר כספים בקלות מאפיק השקעה אחד לאפיק השקעה אחר גם אם נוצרת בשוק הזדמנות לכך.

ולכן, בעת שילוב השקעות אלטרנטיביות בתיק ההשקעות, יש חשיבות גבוהה לא רק בבחירה נכונה של המנהלים של הקרנות, אלא גם בפיזור על פני מספר קרנות בעלות אסטרטגיות השקעה שונות. כמו כן, ישנה חשיבות בפיזור התיק על פני קרנות משנות השקעה שונות (Vintage), וזאת עקב השלב במחזור הכלכלי בו מבוצעות ההשקעות לעומת השלב בו מבוצעים מימושים של ההשקעות בקרן.

חשוב לזכור כי מדובר לרוב בקרנות השקעה פרטיות, אשר אינן בהכרח תחת פיקוח הרגולטור ואינן בהכרח נסחרות בבורסה. הן מהוות מעין שותפות מוגבלת, שבה בד”כ מנהל הקרן עצמה הוא השותף הכלכלי של הקרן, והוא בעל הסמכות, המקבל החלטות אסטרטגיות באשר לאופן ניהולה, ואילו המשקיעים בקרן מהווים למעשה שותפים בעלי סמכות מוגבלת בקבלת ההחלטות, הנהנים מהרווחים שמניבה הקרן.

bottom of page